ONS

Privacy beleid

1.Over resonate-ucc.com 

 

In dit Privacy beleid wordt uiteengezet hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen. ‘Persoonlijke informatie' is informatie die u of een andere persoon identificeert, of die dat kan doen.  

 Resonate-ucc.com (de "Website") is eigendom van Resonate-UCC Holdings Ltd "resonateucc.com ", "wij" of "ons"), een bedrijf geregistreerd in Engeland onder bedrijfsnummer 11877349 met maatschappelijke zetel te, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7 GU, Verenigd Koninkrijk. 

De functionaris gegevensbescherming (zoals gedefinieerd in de Europese gegevens bescherming wetgeving GDPR/AVG) voor resonate-ucc.com is Resonate-UCC Holdings Ltd. Wij zijn geregistreerd als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens bij de Information Commissioner’s Office (Autoriteit Persoonsgegevens in Engeland) en ons registratienummer is A8487479.     

Neemt u alstublieft de tijd om dit Privacy beleid te lezen, dat deel uitmaakt van onze Algemene Voorwaarden. Als u vragen heeft over dit Privacy beleid of ons gebruik van uw informatie, dan kunt u contact met ons opnemen via info@resonate-ucc.com of (+44) 0207 898 9958. U hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit over ons gebruik van uw informatie (in de meeste gevallen onder dit Privacybeleid zal de relevante toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens zijn).

2.Over dit privacybeleid 

Wij nemen uw privacy serieus en zetten ons in voor het handhaven van de privacy en veiligheid van de informatie dat u ons verstrekt, en de keuzes die u hebt met betrekking tot onze verzameling en het gebruik van uw informatie. Dit Privacy beleid is van toepassing op informatie die wij over u verzamelen via deze Website en wanneer u anderszins met ons communiceert. Door onze Website te bezoeken, aanvaardt u en stemt u in met de praktijken die in dit Privacy beleid worden beschreven.   

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van het feit dat u ons daarvoor toestemming hebt gegeven voor de hieronder uiteengezette doeleinden, toen u uw persoonsgegevens aan ons verstrekte. U kunt uw toestemming voor deze verwerking te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via info@resonate-ucc.com of (+44) 0207 898 9958. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij sommige gegevens die u ons hebt verstrekt nog steeds op andere wijze verwerken.  

Wij hebben hier een aanpak voor de manier waarop wij omgaan met uw toestemming om door ons te worden gecontacteerd (nadat u ons die toestemming hebt gegeven). Als u van ons hoort, zullen we er altijd naar streven respectvol, ter zake en gepast te zijn. Mocht u op enig moment het gevoel hebben dat wij ons niet aan onze aanpak houden, laat het ons dan weten door contact met ons op te nemen.  

Dit Privacy beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en, indien dit gebeurt, zal de bijgewerkte versie altijd beschikbaar zijn op onze Website. Let op!, door onze Website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met elke bijgewerkte versie. Kleine wijzigingen zullen niet aan u worden gemeld, maar voor belangrijke wijzigingen zullen wij u op de hoogte brengen.  

3. Informatie die wij over u kunnen verzamelen 

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen en verwerken:  

Informatie die u aan ons geeft. U kunt ons persoonlijke informatie geven door formulieren in te vullen (bijvoorbeeld op onze pagina 'Contact opnemen'), door contact met ons op te nemen of door een sollicitatie in te dienen op onze Website, of wanneer u ons verzoekt een mapping van uw telefoniegegevens uit te voeren (Skype voor Bedrijven of Teams eindgebruikers mapping SEMAP). De informatie die u aan ons verstrekt, kan het volgende omvatten:  

 • uw naam (voornaam, achternaam) en titel;  
 • contactinformatie, waaronder adres, telefoonnummer en emailadres;  
 • informatie, zoals uw voorkeuren en interesses.  
 • arbeidsgegevens, bv. geboortedatum, arbeidsverleden, kwalificaties  
 • details van Active Directories
  • afdeling  
  • kantoor
  • land  
  • organisatie-eenheid  
  • gebruiker Hoofdnaam 
  • SIP adres
  • Informatie die wij over u verzamelen. Telkens wanneer u onze Website bezoekt, kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen:
  • informatie over web gebruik (bijv. IP-adres), uw login gegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, besturingssysteem en platform; en  
informatie over uw bezoek, waaronder de volledige Uniform Resource Locators (URL's) clickstream naar, door en van resonate-ucc.com (inclusief datum en tijd); tijd op pagina, responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs).  

Informatie die wij uit andere bronnen ontvangen.

Wij kunnen ook informatie over u of uw organisatie ontvangen als u gebruik maakt van een van de andere websites die wij beheren of in de toekomst zullen beheren.  

Gevoelige persoonlijke informatie. 

De volgende persoonsgegevens worden als "gevoelig" beschouwd en zijn onderworpen aan specifieke verwerkingsvoorwaarden:  

 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, de politieke opvattingen, godsdienst of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt;
 • vakbondslidmaatschap;
 • genetische gegevens, biometrische gegevens die uitsluitend worden verwerkt om een menselijk wezen te identificeren;
 • gezondheid gerelateerde gegevens;
 • gegevens over iemands seksleven of seksuele geaardheid
 • Financiële gegevens

Resonate zal nooit Gevoelige Persoonlijke Informatie verzamelen, verwerken of opslaan. 

4.Hoe wij uw informatie zullen gebruiken  

 • Wij kunnen uw informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:  

  • om te reageren op een vraag die u aan ons stelt;  
  • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze Website op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd;  
  • om de Website aan te passen aan uw interesses;  
  • voor het beheer van de Website en voor interne operaties, met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtereacties;  
  • om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst, wanneer u daarvoor kiest;  
  • als onderdeel van onze inspanningen om de Website veilig en beveiligd te houden;  
  • om de doeltreffendheid te meten of te begrijpen van reclame die wij aan u en anderen aanbieden, en om u relevante reclame te leveren;  
  • om de wet na te leven;  
  • als wij dat nodig achten om illegale activiteiten te voorkomen of om onze belangen te beschermen.  

  5. Openbaarmaking van uw informatie 

  Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in sectie 1159 van de UK Companies Act 2006. 

  Wanneer wij uw informatie delen met derden, zullen zij uw informatie verwerken als ofwel gegevensbeheerder ofwel als onze gegevensverwerker en dit zal afhangen van de doeleinden van ons delen van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.  

  Wij kunnen uw informatie aan derden bekendmaken wanneer:  

  • u hier specifiek om vraagt, zoals wanneer u informatie verstrekt om te informeren naar vacatures of een sollicitatie indient via de Website;  
  • in het geval dat wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw persoonsgegevens kunnen meedelen aan de kandidaat-verkoper of -koper van dergelijke bedrijven of activa;  
  • indien de Website of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonsgegevens die de Website over haar klanten bewaart een van de overgedragen activa zal zijn; of 
  • indien wij verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van de Website, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het krediet risico. 

De derde partijen omvatten:
 • zakenpartners, cliënten, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat wij met hen of met u sluiten; en
 • aanbieders van analyses en zoekmachines die ons helpen bij de verbetering en optimalisering van de Website
 • Infrastructuur leveranciers van diensten zoals hosting, IT support/Infrastructuur leveranciers zoals Microsoft voor Skype for Business en TEAMS.

Wij zullen de gegevens van onze gebruikers niet verhuren of verkopen aan andere organisaties of personen.  

Voor meer informatie over derden kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.  

6. Opslag van uw persoonlijke gegevens 

 

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), d.w.z. het Verenigd Koninkrijk (UK) of de Verenigde Staten van Amerika (USA) . De gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Door de Website of enige Resonate diensten te gebruiken, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met de uitvoeringswet AVG en dit Privacy beleid worden behandeld.  

Wij volgen strikte veiligheidsprocedures met betrekking tot hoe uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen en gebruikt, en wie deze ziet, om te voorkomen dat onbevoegden deze in handen krijgen. Alle persoonlijke informatie die u op deze Website registreert, wordt achter een firewall geplaatst. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en beveiligingsvoorzieningen gebruiken om te proberen ongeoorloofde toegang te voorkomen. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig en hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens niet garanderen. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verlies, de diefstal of het misbruik van de persoonlijke gegevens die u op de Website hebt geregistreerd, indien er zich een inbreuk op de beveiliging voordoet.  

 Wij bewaren uw gegevens op onze systemen zo lang als nodig is om de diensten aan u te verlenen. De derde partijen die wij inschakelen om namens ons diensten te verlenen, zullen uw gegevens op hun systemen bewaren zolang dat nodig is om de diensten aan u te verlenen. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is of wettelijk vereist is. 

7.Uw rechten 

Zelfs indien u de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden hebt aanvaard, hebt u het recht om een klacht in te dienen of te vragen welke informatie wij over u in ons bestand hebben. Uiteindelijk kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden stop te zetten. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@resonate-ucc.com of (+44) 0207 898 9958.  

De Website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar de websites van adverteerders en gelieerde ondernemingen. Indien u een link naar een van deze websites volgt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.  

Vanaf 01 januari 2019 hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat te ontvangen, en om die gegevens door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke. De soorten gegevens die kunnen worden verstrekt, zijn die welke hierboven zijn vermeld. U kunt dit recht vanaf 01 januari 2019 uitoefenen door contact op te nemen met info@resonateucc.com of (+44) 0207 898 9958. 

8. Bewaring van gegevens

Resonate zal op regelmatige basis alle gegevens herzien, ongeacht of deze elektronisch op hun apparaat, diensten of op papier worden bewaard, om te beslissen of gegevens moeten worden vernietigd of gewist zodra het doel waarvoor die gegevens zijn gecreëerd, niet langer relevant is. De algemene verantwoordelijkheid voor de vernietiging van gegevens ligt bij de functionaris voor gegevensbescherming.  

Persoonsgegevens worden bewaard zolang de dienst wordt verleend. Gegevens van niet actieve gebruikers worden maandelijks herzien en verwijderd.  

9. Toegang tot informatie 

De Europese wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u het recht op toegang tot de informatie die wij over u hebben. U hebt het recht om van ons te horen of wij of iemand anders namens ons uw persoonlijke informatie verwerken; welke persoonlijke informatie wij bewaren; details over de doeleinden voor de verwerking van uw persoonlijke informatie; en details over een derde partij met wie uw persoonlijke informatie is gedeeld. Soms kan u gevraagd worden om uw identiteit te bewijzen voordat wij u uw persoonlijke informatie tonen - dat is om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Uw recht op toegang tot, rectificatie van dergelijke informatie, bezwaar of annulering van de informatie die wij over u hebben, kunt u te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met info@resonate-ucc.com of (+44) 0207 898 9958.