ONZE

Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de site gaat gebruiken. Door onze site te gebruiken, geeft u aan dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt ze na te leven. Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, gelieve dan af te zien van het gebruik van onze site. 

Gepubliceerde informatie & Disclaimer 

Het materiaal op onze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en pretendeert niet juridisch of ander professioneel advies te zijn en mag niet als zodanig worden beschouwd. 

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies dat kan voortvloeien uit de toegang tot of het vertrouwen in de informatie op deze site en voor zover toegestaan door de Engelse wet; sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van deze site. 

Informatie over ons 

Resonate-ucc.com (de "Website") is eigendom van Resonate-UCC Holdings Ltd ("resonateucc.com", "wij" of "ons"), een bedrijf geregistreerd in Engeland onder bedrijfsnummer 09478886 met maatschappelijke zetel te, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, Verenigd Koninkrijk. 

 Toegang tot onze site 

Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor om de dienst die wij op onze site aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk indien om welke reden dan ook onze site op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. 

Intellectuele eigendomsrechten 

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteursrecht wetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden. 

U mag een kopie afdrukken en documenten downloaden van pagina's van onze site voor uw persoonlijke referentie en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze site is geplaatst. 

 U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische elementen gebruiken los van de begeleidende tekst. 

Onze status (en die van alle geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend. 

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder hiervoor een licentie te hebben verkregen van ons of onze licentiegevers. 

Als u enig deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze algemene voorwaarden, vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen. 

Onze site verandert regelmatig 

Wij streven ernaar onze site regelmatig bij te werken, en kunnen de inhoud te allen tijde wijzigen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze site opschorten of hem voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze site kan op een gegeven moment verouderd zijn, en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken. 

Onze aansprakelijkheid 

Het op onze site getoonde materiaal wordt aangeboden zonder enige garantie, voorwaarden of waarborg ten aanzien van de juistheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, en derden die met ons verbonden zijn, hierbij uitdrukkelijk uit: 

Alle voorwaarden, garanties en andere zaken die anders dgeïnterpreteerd kunnen worden door statuten, gewoonterecht of de wet van billijkheid. 

Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade of verlies opgelopen door een gebruiker als gevolg van raadpleging van onze site of in verband hiermee, het onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van onze site, alle websites die eraan gelinkt zijn en alle materialen die erop geplaatst zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke aansprakelijkheid voor: 

  1. verlies van inkomsten of omzet; 
  2. verlies van zaken; 
  3. verlies van winst of contracten; 
  4. verlies van verwachte besparingen; 
  5. verlies van gegevens; 
  6. verlies van goodwill; 
  7. verspilling van management- of kantoortijd; en 
  8. voor enig ander verlies of schade van welke aard dan ook, hoe dan ook ontstaan en of veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien te voorzien, met dien verstande dat deze voorwaarde niet in de weg staat aan vorderingen voor verlies van of schade aan uw tastbare eigendommen of enige andere vorderingen voor direct financieel verlies die niet worden uitgesloten door een van de hierboven genoemde categorieën. 

Dit doet geen afbreuk aan onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van onze nalatigheid, noch aan onze aansprakelijkheid voor een bedrieglijke voorstelling van zaken of een onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch aan enige andere aansprakelijkheid die krachtens de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt. 

Informatie over u en uw bezoeken aan onze site 

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacy beleid. Door onze site te gebruiken, stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn. 

Virussen, hacking en andere overtredingen 

U mag onze site niet misbruiken door opzettelijk virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database verbonden met onze site te krijgen. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. 

Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit volgens de Wet Computer criminaliteit 1993. Wij zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante Openbaar Ministerie (OM) en wij zullen met deze autoriteit samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of service-aanval (DDOS), virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of het downloaden door u van materiaal dat op onze site is geplaatst, of op een website die eraan gekoppeld is. 

Links van onze site 

Waar onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend te uwer informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik daarvan. Wanneer u een site via onze website bezoekt, raden wij u aan hun algemene voorwaarden en privacy beleid te controleren om zeker te zijn van naleving en om te bepalen hoe zij uw informatie kunnen gebruiken. 

Bevoegdheid en toepasselijk recht 

De Engelse rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie over elke vordering die voortvloeit uit, of verband houdt met, een bezoek aan onze site. 

 Deze algemene voorwaarden en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of hun onderwerp of vorming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales. 

Variaties 

Wij kunnen deze algemene voorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze voor u bindend zijn. Sommige van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site zijn gepubliceerd. 

Uw zorgen 

Indien  u zich zorgen maakt over de inhoud van deze  site , kunt u contact  opnemen met: